Změna v podání daňových přiznání od 1. 1. 2015

S účinností od 1. ledna 2015 je daňový subjekt povinen podle § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, uskutečnit podání uvedené v odst. 1 téhož ustanovení výhradně v elektronické formě, byla-li mu zřízena datová schránka nebo má-li zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
Jedná se o přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné daňové přiznání nebo dodatečné, tedy jakékoliv přiznání, hlášení či vyúčtování.

Zpráva musí být odeslána ve formátu (xml) a struktuře stanovené správcem daně. Samotné podání v elektronické formě je možné učinit prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces či zprávou odeslanou z datové schránky subjektu. U první z možností je nezbytné, aby bylo podání opatřeno zaručeným elektronickým podpisem nebo aby došlo k přihlášení do aplikace pomocí identity datové schránky poplatníka.

Taktéž lze podání provést běžnou datovou zprávou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem.
Případným nedodržením této povinnosti vzniká daňovému subjektu povinnost uhradit pokutu ve výši 2 tisíc korun do 30 dnů ode dne oznámení platebního výměru správcem daně.