OSVČ v roce 2019 – nové termíny pro platbu pojistného a platba záloh na přelomu roku 2018

Zálohy pojistného na důchodové a nemocenské pojištění (sociální pojištění) se budou od ledna 2019 platit již v kalendářním měsíci, se kterým výkon samostatně výdělečné činnosti souvisí. Namísto původní splatnosti zálohy na pojistné, která byla od 1. do 20. dne následujícího měsíce, bude nová splatnost v termínu od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se pojistné platí. Způsob platby se nemění, nadále je při úhradě pojistného důležité uvádět přidělený variabilní symbol a platbu provést na určené bankovní spojení OSSZ.

V souvislosti s termíny pro úhradu záloh na zdravotní pojištění k žádné změně nedochází. Ty jsou nadále splatné do 8. dne následujícího kalendářního měsíce.

  • Platba záloh na přelomu roku

Za účelem zamezení duplicitní úhrady pojistného je přechodným ustanovením stanoveno, jakým způsobem se bude přistupovat k platbám hrazeným na přelomu roku. Dle přechodných ustanovení OSVČ nejsou povinné hradit zálohu na důchodové pojištění za prosinec. K úhradě může dojít až v souvislosti s vyčíslením doplatku pojistného při zúčtování přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018. Pokud je v zájmu OSVČ uhradit zálohu za prosinec již nyní, má možnost tak učinit v období od 21. do 31. prosince 2018, tj. po období splatnosti zálohy na listopad 2018. Jakákoliv záloha uhrazená až v lednu 2019 bude považována za zálohu za tento měsíc tj. leden 2019 i přesto, že prosincová záloha nebyla uhrazena vůbec.

  • Změna výše záloh po podání přehledu

Novelou zákona dochází také ke změně platnosti období měsíčního vyměřovacího základu a stanovených záloh v souvislosti s podaným přehledem. Zálohy na pojistné roku 2019, jejichž výše vyplývá z přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018, se v nové vypočtené výši budou hradit až od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl nebo měl být odevzdán přehled OSVČ. Nová výše záloh se však může hradit již v měsíci podání přehledu v případě, kdy nová výše záloh je nižší než v předchozím období.

  • Při zahájení činnosti

Změna se týká i OSVČ, které nově zahajují svou činnost. Novelou zákona se prodlužuje splatnost záloh na pojistné za měsíc, ve kterém OSVČ zahájila svou samostatně výdělečnou činnost. Zálohu na pojistné za první měsíc je OSVČ oprávněna uhradit až do konce následujícího měsíce. OSVČ, která svou činnost zahájí v prosinci, není povinna zálohu za prosinec uhradit. K úhradě pojistného dojde až společně s podáním ročního přehledu OSVČ.