Kategorie účetních jednotek od 1. 1. 2016

Zákon o účetnictví se řadí spíše k těm několika málo zákonům, které se dlouhodobě významně nemění. Od 1. ledna 2016 však i tento zákon projde rozsáhlejší novelizací.

Kategorizace účetních jednotek

  • mikro
  • malá
  • střední
  • velká

Za velkou společnost se považuje ta, která splňuje alespoň dvě kritéria.

Samotná kritéria přitom zůstávají nezměněna (aktiva brutto 40 mil. Kč, roční úhrn čistého obratu 80 mil. Kč, průměrný přepočtený stav zaměstnanců 50) platná k rozvahovému dni.

Kategorizace účetních jednotek V úvodu novelizovaného znění zákona lze nalézt rozdělení účetních jednotek do skupin podle jejich velikosti. Zařazení účetní jednotky do příslušné skupiny má v pojetí nového zákona zcela zásadní význam a je určující pro řadu povinností či úlev.

Povinnost ověření účetní závěrky auditorem

V novele jsou také upraveny podmínky pro povinnost účetních jednotek mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Nově se takzvaný povinný audit týká všech velkých a středních účetních jednotek, a to bez ohledu na právní formu podnikání. V případě malých a mikro účetních jednotek se uplatní stejný princip, který platí doposud.

Malé či mikro akciové společnosti budou mít povinnost nechat si účetní závěrku ověřit auditorem za předpokladu, že k rozvahovému dni účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího dosáhly alespoň jednoho kritéria. Ostatní malé a mikro účetní jednotky, pokud za stejné období dosáhly alespoň dvou kritérií.