Často kladené otázky

cat3
Být či nebýt dobrovolný plátce DPH?

Důvodem může být to, že Vaši odběratelé či klienti jsou plátci DPH  a tak se může stát zboží nebo služba pro ně levnější a Vy budete lépe konkurence schopnějšími. Pakliže se rozhodnete pro dobrovolnou registraci k DPH, budete muset být plátcem měsíčním a v registraci uvést důvod Vašeho rozhodnutí. Pak pro Vás vznikne povinnost podávat Kontrolní hlášení, pro právnické osoby vždy měsíčně.

Dalším důvodem proč se dobrovolně stát plátcem DPH, že to bude pro Vás výhodnější. Jestliže začínáte podnikání a je pravděpodobné, že za nějakou dobu byste stejně spadali do kategorie povinného plátce (posuzováno dle výše obratu), je výhodnější se s zaregistrovat ihned, tak si můžete uplatnit DPH již ze začátku kdy máte většinou spoustu výdajů.

Je nutná úprava SW pro sestavení kontolního hlášení?

Připravujete-li přiznání k DPH a tedy i kontrolní hlášení přímo v účetních softwarech, bude nutné zajistit úpravu účetních softwarů. Vedete-li evidenci pro účely DPH mimo účetní systém, bude nezbytné provést úpravy této evidence, aby odpovídala požadavkům i pro kontrolní hlášení.

Výstupy kontrolního hlášení je nutné převést do elektronické verze podání. Provedu analýzu výstupních dat, zda odpovídají struktuře a formě podání požadované finanční správou. Tuto analýzu provedu, jakmile finanční správa zveřejní finální verzi elektronického podání. V případě, že zpracováváte přiznání k DPH sami bez použití účetního softwaru (například software neumožňuje úpravy pro daňové přiznání a evidenci pro účely DPH vede společnost v excelu), nabízím Vám podporu při převodu kontrolního hlášení do elektronické verze.

Kdo je osoba idendifikovaná k DPH?

Pracujete pro zahraniční společnosti? Byť se tato společnost dočasně nachází v ČR nebo její zástupce, jednáte s ní v tuzemsku, také práci pro ni vykonáte v ČR? Avšak tato osoba nebo společnost má sídlo v zahraničí, tak místo zdanitelného plnění je v tomto případě v zahraničí a musíte se tudíž registrovat na Finančním úřadě jako identifikovaná osoba k DPH a vykazovat tuto činnost v přiznání k DPH. To v případě, že dosud nejste plátci DPH. V případě, že již plátci jste, už se neregitrujete.

Režim přenesené daňové povinnosti

Abychom to neměli tak jednoduché, tak máme zaveden i režim tuzemského reverse charge a to je právě tento režim přenesené daňové povinnosti. Jsou rozlišovány dva druhy plnění. Plnění, u kterých se bude přenesení daňové povinosti v tuzemsku uplatňovat přímo na základě zákona. Je to např. poskytnutí stavebních a montážních prací nebo prodej odpadních surovin (šrot, ze železa a oceli). Také převod nemovitostí, ale jen v případě, že se prodávající rozhodne na základě zákona o DPH tento převod zdaňovat DPH.

Druhá kategorie je dočasného použití přenesené daňové povinnosti a patří sem např. dodání mobilních telefonů, dodání plynu a elektřiny obchodníkovi vymezenému v §7 a) odst. 2 zákona o DPH, také dodání tabletů, herních konzolí a laptopů.

Co musím udělat než začnu podnikat?

Především mladí začínající podnikatelé se ptají na tuto otázku.

Co vlastně každý začínající podnikatel potřebuje z hlediska zákona pro vyřízení živnostenského listu a co ho čeká dál? S ŽL navštíví příslušný finanční úřad, kde vyplní přihlášku k daním a od F.Ú. dostane přiděleno IČ, přihlásí se jako plátce daně fyzických osob a chce-li být plátcem DPH tak i této dani. Spíše bych řekla zda se mu to vyplatí, Má-li zaměstnance tak se přihlásí i k dani ze závislé činnosti. Pokud bude automobil využívat ke své podnikatelské činnosti, tak i k dani silniční. Dále navštíví svoji zdravotní pojišťovnu a také správu sociálního zabezpečení a oznámí, že ode dne … se stal OSVČ. Zde bych chtěla říci důležitou věc, tím, že i když si OSVČ zařídí ŽL tak to ještě neznamená, že od tohoto dne začala už jeho samostatná výdělečná činnost. Ta začne až právě dnem kterým se rozhodne začít se svou podnikatelskou činností a tím dnem se přihlásí na pojišťovnách, jak už jsem se zmínila. Od této chvíle má také povinnost k placení záloh na pojištění zdravotní a také sociální a to v minimální výši stanovené pro daný rok.  Zálohy se platí za měsíc pozadu, tj. například začnete podnikat od 1. 3., takže poprvé zaplatíte zálohy až v měsíci dubnu zpětně za březen. Pro rok 2015 jsou minimální zálohy stanoveny na zdravotním pojištění je to částka 1.797 Kč a na sociálním pojištění 1.943 Kč.

 

Zaměstnanec nebo OSVČ a nebo svobodné povolání?

Jestliže jste zaměstnanec, tak se Vaše příjmy řídí zákonem o daních z příjmů dle § 6 a veškeré odvody za Vás platí zaměstnavatel, strhává ze mzdy pojištění, daně a platí to za Vás. O nic se nestaráte.
Na podnikatelskou činnost se vztahují § 7 až 10 ZDP. § 7 je vyloženě podnikatelská činnost založená na zřízení ŽL. § 7 2a) a 2c) se týká nezávislých podnikání umělci, autoři, režiséři a jsou podnikateli dle zvláštního předpisu, pokud nevlastní ŽL, což není u tohoto typu podmínka, ale v případě že ŽL nemají mohou si výdaje uplatnit pouze ve výši 40% z příjmů nýbrž OSVČ kteří vlastní ŽL mohou až 60%. § 8 řeší příjmy z kapitálového majetku, což jsou například dividendy z akcií, ze zisků obchodování na burze, úroky z dluhopisů, cenných papírů. Na tuto činnost nemusíte vlastnit vůbec ŽL. Jsou samostatným základem daně. Daní se podle speciálních podmínek a je tam také časový test, tj. jak dlouho cenný papír či akcie držíte ve svém vlastnictví. Zvláštní skupina podnikatelů jsou OSVČ zapsané v obchodním rejstříku. Na tyto osoby se již vztahuje zákon o účetnictví a měly by vést účetnictví a ne pouze daňovou evidenci.

 

Souběh zaměstnání a OSVČ

Někteří z Vás podnikají při zaměstnání, takže v případě že mají SVČ jako vedlejší činnost a mají-li ze zaměstnaneckého poměru příjem alespoň ve výši zákonné minimální mzdy, tak v tomto případě pro ně neplatí povinnost platit měsíčně zálohy na pojištění.